skd

Jaarvergadering 2019

Op zaterdagochtend 23 maart vond de jaarlijkse bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de SKD2007 en de aangesloten verenigingen plaats.

In deze vergadering worden de besturen bijgepraat over wat er zich zoal het voorgaande jaar in de Stichting heeft afgespeeld. De financiën spelen hierbij uiteraard een grote rol. Dit bleek wel nadat de voorzitter, Cor de Jong, de vergadering om 10:00 uur had geopend en het woord had gegeven aan Henk Lensink, onze penningmeester. Hij is doorgegaan met de administratie zoals door zijn voorganger is gevoerd en die dit, volgens hem, voortreffelijk had gedaan. Met behulp van de bekende powerpointpresentatie en de beschikbaar gestelde documentatie werd een zeer verhelderend overzicht gegeven over de inkomsten en uitgaven in 2018 en ook in enkele gevallen een vergelijking met voorgaande jaren. Dat de Stichting zich kan verheugen in een goede financiële gezondheid bleek duidelijk uit deze cijfers.

Jaarvergaderingklein1
De clubbesturen.
Jaarvergaderingklein2
Het dagelijks bestuur van de SKD2007: Henk Lensink (penningmeester), Cor de Jong (Voorzitter) en Bert Groeliker (Secretaris).

De voorzitter haalde aan dat Thea Kleine het voorzitterschap van de Beheercommissie had overgedragen aan Netty Timmermans.

De samenstelling van de Wedstrijdcommissie al jaren met grote tevredenheid hetzelfde was.

De Technische commissie in 2018 veel onderwerpen op haar bordje had gekregen en er een goed interactie bestond tussen deze commissie en het DB. In 2019 zullen alle plannen zoals klimaatbeheersing, zonnepanelen e.d. uitgevoerd moeten worden.

Tot slot werd gemeld dat Erik-Paul Tenwolde deel uitmaakt van de PR.  

Huldiging Thea en Riet

Na afloop van deze vergadering werden Riet Lötters (ONA) en Thea Donderwinkel (BPR) door het DB een receptie aangeboden en in het zonnetje gezet.

Zij hebben op 1 januari j.l. hun lidmaatschap van het Stichtingsbestuur beëindigd en zijn opgevolgd door resp. Rikie Sas en Diana Baars.

Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze receptie.

Jaarvergaderingklein4
Riet Lötters.
Jaarvergaderingklein5

In zijn toespraak zei Cor dat Riet vanaf de oprichting van de Stichting in het bestuur had gezeten en  altijd aanwezig was maar haar stem alleen dan liet horen als ze het ergens totaal mee oneens was.

Riet werd door Cor bedankt voor haar bestuurlijke inzet met een enveloppe met inhoud en een bos bloemen.

Jaarvergaderingklein9
Thea Donderwinkel.
Jaarvergaderingklein6

Thea zie je, volgens Cor, niet alleen op bestuursvergaderingen. Je komt haar op veel dagen van de week in het kegelhuis tegen. Als ze niet achter de bar staat, is ze wel bezig met het schoonmaken, opruimen of voorbereiden van het een of het ander en zat ook nog in het Stichtingsbestuur. Wij zijn Thea veel dank verschuldigd voor al het werk en alle tijd die zij aan het  bestuur van de Stichting heeft besteed. Ook zij kreeg een enveloppe met inhoud en een bos bloemen.

Hierna werd het nog een gezellig samenzijn met een hapje en drankje.

Jaarvergaderingklein3
Grote belangstelling voor jaarvergadering ....
Jaarvergaderingklein8
.... en afscheid.